สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ว่างเว้น
 
1. นางสาวสมจิตร  ตูมนอก
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา   ตอนนอก
2. เด็กหญิงปวิตรา   โพธิ์นอก
3. เด็กหญิงสุภารัตน์   วาริยันต์
 
1. นางสมจิตร    แคชัยภูมิ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.33 ทอง 11 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โชติโคกสูง
 
1. นายสนั่น  แท่นนอก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 11 1. เด็กชายธวัตชัย  สนิททองหลาง
2. เด็กหญิงนราพร  นอกบุรี
 
1. นางสาวชนิดา  เจริญภูมิ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงปัทฐมาภรณ์  ดีเม้น
2. เด็กชายอนุวัฒน์  รานอก
 
1. นางชนิดา  เจริญภูมิ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร   ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกริษฐา   ตอนนอก
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   อุลาเลิศ
4. เด็กหญิงกุลรัตน์   แสดใหม่
5. เด็กหญิงทิพกฤตา   ข้องนอก
6. เด็กหญิงผกามาศ   ถ้ำกลาง
7. เด็กหญิงพิศมัย   เก่งนอก
8. เด็กหญิงลลิตา   การนอก
9. เด็กหญิงวิไลวรรณ   จำปาชื่น
10. เด็กหญิงสวรส   นวลเทศ
 
1. นายวัฒนา   โพธิ์นอก
2. นายสุรเชษฐ์   เกษนอก
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร   นาบำรุง
 
1. นางสุรีภรณ์  เพชรล้ำ
 
8 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 -    
9 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.33 ทอง 5 1. เด็กชายคณิศร  มีผา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดีเลิศ
3. เด็กชายณัฐพล  โชติโคกสูง
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  บำรุงนอก
5. เด็กหญิงปนัดดา  ข้องนอก
6. เด็กชายสนธยา  โมด่านจาก
7. เด็กชายสุรพล  ช้างดำ
8. เด็กหญิงเจนจิรา  อัปปะมะโห
 
1. นางประไพ  ธุงจันทร์
2. นางศุภลัคน์  ชาติวัฒนสุคนธ์
3. นางสาวสมจิตร  ตูมนอก
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ทรงวาจา
2. เด็กชายอัมรินทร์  รานอก
 
1. นายสนั่น  แท่นนอก
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 7 1. เด็กชายธนวัฒน์   นงนอก
2. เด็กชายพงศกร   ปราบนอก
3. เด็กชายพงศ์สิทธิ์   พิมสา
 
1. นายสนั่น   แท่นนอก
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัฏจักร  กุลนอก
2. เด็กชายอินธรณ์  พิราลี
 
1. นายสนั่น  แท่นนอก
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกาญจนา   ตอนกลาง
2. เด็กหญิงกุลนิภา   ถ้ำกลาง
3. เด็กหญิงลักษณารา   นันกลาง
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   แสงราศี
5. นางสาวสุภารัตน์   วาริยันต์
6. นายเชี่ยวชาญ   ดอกนางแย้ม
 
1. นางสมจิตร   แคชัยภุมิ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนิดา   อ๊อดเอก
2. เด็กหญิงศิริพร   อ่อนดะตา
3. เด็กหญิงอมรรัตน์   แท่นนอก
 
1. นางสาวรินรดา   ราชธา
2. นายเอกชัย   ศรีวิไล
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงสายทอง  รานอก
2. เด็กชายอนันต์  อ่อนจันทร์
3. เด็กหญิงอรุโณทัย  นันกลาง
 
1. นายวัฒนา  โพธิ์นอก
2. นายสุรเชษฐ์   เกษนอก
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุจนา  อาจเนานนท์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีนอก
3. เด็กชายสันติ  ข้องนอก
 
1. นายวัฒนา  โพธิ์นอก
2. นายสุรเชษฐ์   เกษนอก
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิทวัส  จันทร์กาบ
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ถ้ำกลาง
 
1. นายสนั่น  แท่นนอก
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวิตรา    โพธิ์นอก
 
1. นางสาวนภาพร   คงแสนคำ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงชนิกานต์   วันหอม
 
1. นางสาวนภาพร   คงแสนคำ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   อุลาเลิศ
 
1. นางสาวนภาพร   คงแสนคำ
 
21 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6    
22 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัศมี  สิทธิ์ประเสริฐ
 
1. นายสนั่น  แท่นนอก
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
24 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญธร   จันหอม
 
1. นางสุรีภรณ์   เพชรล้ำ