สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กหญิงอำพร   เทียมมล
 
1. นางวิลาสินี   พระภักตร์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชุติพร   สืบทิพย์
 
1. นางสาวสมใจนึก   พูนพัฒนาพันธุ์
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงชมพูนุช   บุญค้ำ
2. เด็กชายศาสตรา   ปะปาทะโย
 
1. นางนฤมล   ทองภู
2. นางสาวสมใจนึก   พูนพัฒนาพันธุ์
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายคณิติน   ภู่สมบูรณ์
2. เด็กชายไกรหาญ   ทิ้งเทพ
 
1. นางนฤมล   ทองภู
2. นางสาวสมใจนึก   พูนพัฒนาพันธุ์
 
5 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายศุภกร   คณาคุณ
2. เด็กหญิงสุกัญญาพร   โคตะพันธ์
3. เด็กหญิงอริสา   สมการ
 
1. นางสาวสุภาพ   อาญาเมือง
2. นางสาวสุเนตร   แท่นนอก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 0 -    
7 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ปาสานะเต
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   สันโดษ
3. เด็กหญิงศรีประภา   จุตวิสัย
 
1. นางจอมขวัญ    การบรรจง
2. นางวิลาสินี   พระภักตร์
 
8 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายฉัตรชัย   บุตรชานนท์
2. เด็กหญิงนันทิชา   บุตรชานนท์
3. เด็กชายใกล้รุ่ง   นนทะคำจันทร์
 
1. นางสาวมณฑิดา   ปัตตายะโส
2. นางสาวสุเนตร   แท่นนอก
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา    สุระรัมย์
 
1. นางนฤมล   ทองภู
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงสิริจิต   ทองจันดา
 
1. นางทิพวรรณ   การนอก
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   ดิบประโคน
 
1. นางทิพวรรณ   การนอก
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงสิริจิต   ทองจันดา
 
1. นางทิพวรรณ   การนอก
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงสิริจิต   ทองจันดา
 
1. นางทิพวรรณ   การนอก
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   ดิบประโคน
 
1. นางทิพวรรณ   การนอก
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   พะยุหะ
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ    ศรีนาม
3. เด็กหญิงพิชชา   บุญค้ำ
 
1. นางชลดา   เกิดมาลัย
2. นางนฤมล   ทองภู
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์   เทพเลียน
2. เด็กหญิงวริษา   หลักคำพันธุ์
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   ช่างปลูก
 
1. นางทิพวรรณ   การนอก
2. นางนฤมล   ทองภู
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายชาญชัย   โชตินอก
2. เด็กชายฐิติพงษ์   แพงนอก
3. เด็กชายธีรพงษ์   แสงแก้ว
4. เด็กชายฟูบีราย   ดีนาจ
5. เด็กชายอดิศร   เปานิล
6. เด็กชายอนุรักษ์   สีดำ
 
1. นายปริญโญ   ประพันธ์อนุรักษ์
2. นายสุวัณชัย    ตรีนอก
3. นายอนุชา   หมั่นกิจ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   รัตนแสง
2. เด็กหญิงวาสนา   สาหล้า
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์    ธุระทำ
 
1. นางนฤมล   ทองภู
2. นางสาวสมใจนึก   พูนพัฒนาพันธุ์
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปภังกร   ศรีจันทร์กลาง
 
1. นางสาวมณฑิดา   ปัตตายะโส
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายฟูบีราย  ดีนาจ