สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชุติพร   สืบทิพย์
 
1. นางสาวสมใจนึก   พูนพัฒนาพันธุ์
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายศุภกร   คณาคุณ
2. เด็กหญิงสุกัญญาพร   โคตะพันธ์
3. เด็กหญิงอริสา   สมการ
 
1. นางสาวสุภาพ   อาญาเมือง
2. นางสาวสุเนตร   แท่นนอก
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ปาสานะเต
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   สันโดษ
3. เด็กหญิงศรีประภา   จุตวิสัย
 
1. นางจอมขวัญ    การบรรจง
2. นางวิลาสินี   พระภักตร์