สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายคณิติน   ภู่สมบูรณ์
2. เด็กชายไกรหาญ   ทิ้งเทพ
 
1. นางนฤมล   ทองภู
2. นางสาวสมใจนึก   พูนพัฒนาพันธุ์
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายฉัตรชัย   บุตรชานนท์
2. เด็กหญิงนันทิชา   บุตรชานนท์
3. เด็กชายใกล้รุ่ง   นนทะคำจันทร์
 
1. นางสาวมณฑิดา   ปัตตายะโส
2. นางสาวสุเนตร   แท่นนอก
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา    สุระรัมย์
 
1. นางนฤมล   ทองภู
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   ดิบประโคน
 
1. นางทิพวรรณ   การนอก
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายชาญชัย   โชตินอก
2. เด็กชายฐิติพงษ์   แพงนอก
3. เด็กชายธีรพงษ์   แสงแก้ว
4. เด็กชายฟูบีราย   ดีนาจ
5. เด็กชายอดิศร   เปานิล
6. เด็กชายอนุรักษ์   สีดำ
 
1. นายปริญโญ   ประพันธ์อนุรักษ์
2. นายสุวัณชัย    ตรีนอก
3. นายอนุชา   หมั่นกิจ
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายฟูบีราย  ดีนาจ