สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงชมพูนุช   บุญค้ำ
2. เด็กชายศาสตรา   ปะปาทะโย
 
1. นางนฤมล   ทองภู
2. นางสาวสมใจนึก   พูนพัฒนาพันธุ์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงสิริจิต   ทองจันดา
 
1. นางทิพวรรณ   การนอก
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงสิริจิต   ทองจันดา
 
1. นางทิพวรรณ   การนอก
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   พะยุหะ
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ    ศรีนาม
3. เด็กหญิงพิชชา   บุญค้ำ
 
1. นางชลดา   เกิดมาลัย
2. นางนฤมล   ทองภู
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์   เทพเลียน
2. เด็กหญิงวริษา   หลักคำพันธุ์
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   ช่างปลูก
 
1. นางทิพวรรณ   การนอก
2. นางนฤมล   ทองภู
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   รัตนแสง
2. เด็กหญิงวาสนา   สาหล้า
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์    ธุระทำ
 
1. นางนฤมล   ทองภู
2. นางสาวสมใจนึก   พูนพัฒนาพันธุ์
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปภังกร   ศรีจันทร์กลาง
 
1. นางสาวมณฑิดา   ปัตตายะโส