สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพิมณพัจ   ปัจจัย
 
1. นางบัวเรียน   ด้วงเงิน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิจิตรา   เผียดนอก
 
1. นางสาวชมพูนุท   ยอดยิ่ง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74.33 เงิน 13 1. เด็กหญิงอริศรา    อ้วนท้วน
 
1. นางสาววิราภรณ์   กลัดสันเทียะ
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   นาดี
 
1. นางสาวเทียมจันทร์   ขันภักดี
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงรัตนากร   ปัดทุม
 
1. นางสาวชมพูนุท   ยอดยิ่ง
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงบุษกร   เผีอดนอก
 
1. นายยุทธศิลป์   ขมโคกกรวด
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจริยา   ภูศรี
2. เด็กหญิงปิยธิดา   อ่อนศรี
3. เด็กหญิงอัญชลี   เทพนอก
 
1. นางสุวรรณา  ขมโคกกรวด
2. นางสาวอมรรัตน์    โพธิ์นอก
 
8 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจันทภา  สะวงค์
2. เด็กหญิงอาทิตติยา  นาดา
 
1. นางสาววิราภรณ์  กลัดสันเทียะ
2. นางศิริรัตน์  ปัดทุม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายคุณากร   ชื่นตา
2. เด็กหญิงภาวิณี   ชินรัตน์
3. เด็กหญิงศิริยากร   ดอนรัตน์
4. เด็กหญิงศุภารัตน์   เลาราษฎร์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   มีทา
 
1. นางสาวชมพูนุท   ยอดยิ่ง
2. นางสาวสิริกาญจน์   แคสันเทียะ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปวีณา   ปะการะเต
2. เด็กหญิงพัชลดา    ลีลา
3. เด็กหญิงวิภาดา   สีบัวลา
4. เด็กหญิงสุพัตรา   บุญทด
5. เด็กหญิงอติการ์   สายจันทร์
 
1. นางสาว วิราภรณ์   กลัดสันเทียะ
2. นางสาวสิริกาญจน์    แคสันเทียะ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชพร  สายจันทร์
2. เด็กหญิงนิตยา   เล่ห์กล
3. เด็กหญิงมลธิชา    บทนอก
4. เด็กหญิงเสาวภา   บัวนาค
 
1. นางสาวสิริกาญจน์  แคสันเทียะ
2. นางสุวรรณา  ขมโคกกรวด
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงวิจิตรา   เผียดนอก
 
1. นางกฤษณา   แทนรินทร์
 
13 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   เมรินทร์
2. เด็กชายอรรถชัย   มูลลาช
 
1. นางบัวเรียน   ด้วงเงิน
2. นางสุวรรณา   ขมโคกกรวด
 
14 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทชาติ    ชินรัตน์
2. เด็กหญิงอติการ์    สายจันทร์
 
1. นางบัวเรียน   ด้วงเงิน
2. นางสุวรรณา   ขมโคกกรวด
 
15 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษกร  เผือดนอก
2. เด็กหญิงวรพรรณ   จำปาแก้ว
 
1. นางบัวเรียน   ด้วงเงิน
2. นางสุวรรณา   ขมโคกกรวด
 
16 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงทรรศนีย์   ผลภักดี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   มณีคำ
3. เด็กชายธีรพันธ์   เมลิน
 
1. นางสาวชมพูนุท   ยอดยิ่ง
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงศศิธร   ภูระบัด
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   นันทชาติ
 
1. นางสาวรัชนี   สีน้ำอ้อม
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรายุทธ   ฤทธิ์สนธ์
2. เด็กชายสุริยา   นิยมพันธ์
3. เด็กชายอิทธิพล   พลดงนอก
 
1. นายสังวาลย์   เกิดมาลัย
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมิณฑิรา   ดวงชานนท์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   เลาราษฎร์
3. เด็กหญิงอลงกรณ์   กุนอก
 
1. นายพีรยุทธ   จันทร์ที
2. นางมยุรา   มาตรวังแสง
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทภา   สะวงค์
2. เด็กหญิงสุพัตรา   เมรินทร์
3. เด็กหญิงอทิตยา   นาดา
 
1. นางศฺริรัตน์   ปัดทุม
 
21 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมณพัจ   ปัจจัย
 
1. นางสุวรรณา   ขมโคกกรวด
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาธิป   บุตรช่วง
2. เด็กหญิงนันทนา   ดาเวช
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   โคตรสงคราม
4. เด็กหญิงอมรรัตน์   บุญมูล
5. เด็กหญิงแสนรัก   แกมณี
 
1. นางบัวเรียน   ด้วงเงิน
2. นางสาวรัชนี   สีน้ำอ้อม
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กชายกฤษฎา   ธีทา
2. เด็กหญิงรพีพร   ชินสี
3. เด็กหญิงวรรณพร   สิทธิพล
 
1. นางบัวเรียน   ด้วงเงิน
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุษบา  บทนอก
 
1. นางบัวเเรียน  ด้วงเงิน
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 7 1. เด็กชายธนวัฒน์   หินอ่อน
2. เด็กชายศุภณัฐ  ยะถีโล
3. เด็กชายอรรถชัย  ดวงชานนท์
 
1. นางกฤษณา  แทนรินทร์
2. นางสาวเนตรนภา   ไพราม
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายจุฬพัฒน์  ขวาเมือง
2. เด็กชายวรเชษฐ์  สีชะนนท์
3. เด็กชายวิษณุ  บุญทด
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  กิติเมืองฐิติ
2. นางสาวเนตรนภา   ไพราม
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธงชัย  แกมณี
2. เด็กชายโยธิน  แก้วมาลา
 
1. นางสาวรัชนี  สีน้ำอ้อม
 
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิทักษ์  อนุอัน
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  กิติเมืองฐิติ
 
29 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรพล  ปักการะเต
 
1. นางกฤษณา  แทนรินทร์
 
30 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอิทธิ   บัวทอง
 
1. นางกฤษณา  แทนรินทร์
 
31 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงวริยา  ล้ำเลิศ
 
1. นางกฤษณา  แทนรินทร์
 
32 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุขสีดา
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  กิติเมืองฐิติ
 
33 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงบุตรธิดา  บทนอก
 
1. นายประยงพันธ์  ทันใจ
 
34 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 14 1. เด็กหญิงนันทิชา   เศษภักดี
2. เด็กหญิงปพิชญา    สิทธิพล
3. เด็กหญิงอรกานต์   ดอนรัตน์
 
1. นางศิริรัตน์   ปัดทุม