สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจันทภา  สะวงค์
2. เด็กหญิงอาทิตติยา  นาดา
 
1. นางสาววิราภรณ์  กลัดสันเทียะ
2. นางศิริรัตน์  ปัดทุม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปวีณา   ปะการะเต
2. เด็กหญิงพัชลดา    ลีลา
3. เด็กหญิงวิภาดา   สีบัวลา
4. เด็กหญิงสุพัตรา   บุญทด
5. เด็กหญิงอติการ์   สายจันทร์
 
1. นางสาว วิราภรณ์   กลัดสันเทียะ
2. นางสาวสิริกาญจน์    แคสันเทียะ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงศศิธร   ภูระบัด
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   นันทชาติ
 
1. นางสาวรัชนี   สีน้ำอ้อม
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงบุตรธิดา  บทนอก
 
1. นายประยงพันธ์  ทันใจ