สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74.33 เงิน 13 1. เด็กหญิงอริศรา    อ้วนท้วน
 
1. นางสาววิราภรณ์   กลัดสันเทียะ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   นาดี
 
1. นางสาวเทียมจันทร์   ขันภักดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายคุณากร   ชื่นตา
2. เด็กหญิงภาวิณี   ชินรัตน์
3. เด็กหญิงศิริยากร   ดอนรัตน์
4. เด็กหญิงศุภารัตน์   เลาราษฎร์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   มีทา
 
1. นางสาวชมพูนุท   ยอดยิ่ง
2. นางสาวสิริกาญจน์   แคสันเทียะ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงวิจิตรา   เผียดนอก
 
1. นางกฤษณา   แทนรินทร์
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงทรรศนีย์   ผลภักดี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   มณีคำ
3. เด็กชายธีรพันธ์   เมลิน
 
1. นางสาวชมพูนุท   ยอดยิ่ง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทภา   สะวงค์
2. เด็กหญิงสุพัตรา   เมรินทร์
3. เด็กหญิงอทิตยา   นาดา
 
1. นางศฺริรัตน์   ปัดทุม
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมณพัจ   ปัจจัย
 
1. นางสุวรรณา   ขมโคกกรวด
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กชายกฤษฎา   ธีทา
2. เด็กหญิงรพีพร   ชินสี
3. เด็กหญิงวรรณพร   สิทธิพล
 
1. นางบัวเรียน   ด้วงเงิน
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธงชัย  แกมณี
2. เด็กชายโยธิน  แก้วมาลา
 
1. นางสาวรัชนี  สีน้ำอ้อม
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิทักษ์  อนุอัน
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  กิติเมืองฐิติ
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงวริยา  ล้ำเลิศ
 
1. นางกฤษณา  แทนรินทร์