สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจริยา   ภูศรี
2. เด็กหญิงปิยธิดา   อ่อนศรี
3. เด็กหญิงอัญชลี   เทพนอก
 
1. นางสุวรรณา  ขมโคกกรวด
2. นางสาวอมรรัตน์    โพธิ์นอก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชพร  สายจันทร์
2. เด็กหญิงนิตยา   เล่ห์กล
3. เด็กหญิงมลธิชา    บทนอก
4. เด็กหญิงเสาวภา   บัวนาค
 
1. นางสาวสิริกาญจน์  แคสันเทียะ
2. นางสุวรรณา  ขมโคกกรวด
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   เมรินทร์
2. เด็กชายอรรถชัย   มูลลาช
 
1. นางบัวเรียน   ด้วงเงิน
2. นางสุวรรณา   ขมโคกกรวด
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทชาติ    ชินรัตน์
2. เด็กหญิงอติการ์    สายจันทร์
 
1. นางบัวเรียน   ด้วงเงิน
2. นางสุวรรณา   ขมโคกกรวด
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษกร  เผือดนอก
2. เด็กหญิงวรพรรณ   จำปาแก้ว
 
1. นางบัวเรียน   ด้วงเงิน
2. นางสุวรรณา   ขมโคกกรวด
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมิณฑิรา   ดวงชานนท์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   เลาราษฎร์
3. เด็กหญิงอลงกรณ์   กุนอก
 
1. นายพีรยุทธ   จันทร์ที
2. นางมยุรา   มาตรวังแสง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาธิป   บุตรช่วง
2. เด็กหญิงนันทนา   ดาเวช
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   โคตรสงคราม
4. เด็กหญิงอมรรัตน์   บุญมูล
5. เด็กหญิงแสนรัก   แกมณี
 
1. นางบัวเรียน   ด้วงเงิน
2. นางสาวรัชนี   สีน้ำอ้อม
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุษบา  บทนอก
 
1. นางบัวเเรียน  ด้วงเงิน
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 7 1. เด็กชายธนวัฒน์   หินอ่อน
2. เด็กชายศุภณัฐ  ยะถีโล
3. เด็กชายอรรถชัย  ดวงชานนท์
 
1. นางกฤษณา  แทนรินทร์
2. นางสาวเนตรนภา   ไพราม
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรพล  ปักการะเต
 
1. นางกฤษณา  แทนรินทร์
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอิทธิ   บัวทอง
 
1. นางกฤษณา  แทนรินทร์
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุขสีดา
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  กิติเมืองฐิติ
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 14 1. เด็กหญิงนันทิชา   เศษภักดี
2. เด็กหญิงปพิชญา    สิทธิพล
3. เด็กหญิงอรกานต์   ดอนรัตน์
 
1. นางศิริรัตน์   ปัดทุม