สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงวราภรณ์   โพธิ์เคน
2. เด็กหญิงวราภรณ์   แก้วนิยม
3. เด็กหญิงสิรินทรา   จันต๊ะวงศ์ทา
 
1. นางสาวรุ่งฤทัย   ศรีทรัพย์
2. นางแพรวพรรณ   นราจันทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธพร
2. เด็กหญิงธชพรรณ    บุญสาลี
3. เด็กหญิงประภัสสร   น้อยตำแย
4. เด็กหญิงมนัสนันต์   ศรีวอน
5. เด็กหญิงอโนชา   สัญจร
 
1. นางทองม้วน   กว้างนอก
2. นางวิไลวรรณ   เวฬุวนารักษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎาพร   เกลี้ยงหอม
2. เด็กหญิงชลธิชา   โพธิ์นอก
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา   กาญจนพิมาย
4. เด็กหญิงนฤมล   โพธ์นอก
5. เด็กหญิงวิพาภัคณิน    ข้องนอก
 
1. นางทองม้วน   กว้างนอก
2. นางวิไลวรรณ   เวฬุวนารักษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงดวงดาว   หาญนอก
2. เด็กหญิงประดิภา   ปานสันเทียะ
3. เด็กหญิงปิยะภรณ์   ผิวนอก
4. เด็กหญิงพานทิพย์   ดีนอก
5. เด็กหญิงรัตติยา   ชาวดโมโธง
 
1. นางวิไลวรรณ   เวฬุวนารักษ์
2. นางสำรวย   ทองหล่อ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.66 ทอง 10 1. เด็กหญิงพรสวรรค์   จานนอก
 
1. นางสำรวย   ทองหล่อ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กชายธนาธิป    สุวรรณ
2. เด็กหญิงศรัญญา   แจ้งไพร
 
1. นางสุภัทรา   เขตจัตุรัส
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์   ศรีวงษ์
2. เด็กชายวาริช    สีแดง
 
1. นายประเสริฐศักดิ์   พรประสิทธิ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. นายพชรพล   แจ้งไพร
2. เด็กหญิงวิภาลักษณ์   รันสันเทียะ
 
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์   สังวร
 
1. นายวัชระ   ทองสาย
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุพงค์   ดีนอก
 
1. นางแพรวพรรณ   นราจันทร์
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์   สังวรณ์
 
1. นางแพรวพรรณ    นราจันทร์
 
12 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์   สังวรณ์
 
1. นางแพรวพรรณ   นราจันทร์
 
13 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฏิพาน   จันทร์ตา
 
1. นางแพรวพรรณ   นราจันทร์