สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงดวงดาว   หาญนอก
2. เด็กหญิงประดิภา   ปานสันเทียะ
3. เด็กหญิงปิยะภรณ์   ผิวนอก
4. เด็กหญิงพานทิพย์   ดีนอก
5. เด็กหญิงรัตติยา   ชาวดโมโธง
 
1. นางวิไลวรรณ   เวฬุวนารักษ์
2. นางสำรวย   ทองหล่อ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์   ศรีวงษ์
2. เด็กชายวาริช    สีแดง
 
1. นายประเสริฐศักดิ์   พรประสิทธิ์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์   สังวรณ์
 
1. นางแพรวพรรณ    นราจันทร์