สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรพล   จันทะเขตต์
 
1. นางอรทัย  วงศ์หิรัญกรชัย
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเกศยามนต์   บุตรชานนท์
 
1. นายวุฒิชัย    ชินรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   กรวยสวัสดิ์
2. เด็กชายนทีธร   ประจิตร
 
1. นายศุภวัฒน์   ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กชายกิตติขจร   ชนะชัย
2. เด็กชายฐิติพงศ์    สังกะสี
 
1. นายศุภวัฒน์   ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายภิติภูมิ   บุตรชานนท์
 
1. นางทัศพร   ป้อมไทย
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงพลอยพิม   พรสิทธิ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์   ชัยสงค์
3. เด็กหญิงเกศยามนต์   บุตรชานนท์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์   มาตรวังแสง
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงกวินธิดา    ประมูล
2. เด็กหญิงวิชุดา   โชคโปรด
 
1. นางสาวจุไรรัตน์   มาตรวังแสง
 
8 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์   เพชรตะกั่ว
2. เด็กชายนิธิกร   ชาวสวน
3. เด็กหญิงวริศรา   พิมพ์ใหม่
 
1. นางสาวจุไรรัตน์   มาตรวังแสง
 
9 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิลาสินี   พิมพ์ใหม่
2. เด็กหญิงเขมวิกา   สุประมา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์   มาตรวังแสง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงจนิศา   พานิชย์ศิริ
2. เด็กหญิงนันทนา   ประเสริฐกุล
3. เด็กหญิงพรรณพฤกษา   โพระเดา
4. เด็กหญิงพัชชา   คำพันธ์
5. เด็กหญิงวราภรณ์   ชัยสงค์
6. เด็กหญิงสศิธร   อนุอินทร์
7. เด็กหญิงสุดารัตน์   ปังกระโทก
8. เด็กหญิงสุพัตรา   เป้าไธสง
9. เด็กหญิงสุภาวดี   ปุผาโล
10. เด็กหญิงเพชรชรา    ผลึกรุ่งโรจน์
 
1. นางอรทัย   วงศ์หิรัญกรชัย
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   แก้วถึง
2. เด็กหญิงสุวิชาดา   เหลื่อมนอก
3. เด็กหญิงอัจฉรา   ภูมิแกดำ
 
1. นางขวัญตา   เกษมสุข
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัดดา   เก่งนอก
2. เด็กหญิงมณฑา   ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงอารียา   ภูมิแกดำ
 
1. นางขวัญตา   เกษมสุข
 
13 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 -    
14 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   มารศรี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   อนุมาตย์
3. เด็กหญิงนรีรัตน์   บุญยเพ็ญ
4. เด็กหญิงนุชศิริ   ทวีชอบ
5. เด็กหญิงผกาภรณ์   ปรุงกลาง
6. เด็กหญิงพิมประไพ   ไชสง
7. เด็กหญิงวาสนา    บุญเพ็ง
8. เด็กหญิงศิดิณา   ชัยสงค์
 
1. นางสาวลักษณาวดี   จันทราศรี
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฏติยา   จันละคร
2. เด็กชายธนากร   ใจเที่ยง
3. เด็กหญิงศศิธร   ชัยสงค์
4. เด็กหญิงสุภัสสร    โพระเดา
5. เด็กหญิงเขมวิการ์   งามบุ่งค้า
6. เด็กชายเธียรธาดา   เหคำชุน
 
1. นายวิทยา   พรประสิทธิ์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 8   1. นายวิทยา   พรประสิทธิ์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหชัย   แจ้งไพร
2. เด็กชายไกรวิทย์   ศรีบุญเรือง
 
1. นายวิทยา   พรประสิทธิ์
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายกลวัชร   สุริยจันทร์
2. เด็กชายวิวิธชัย    ใจเที่ยง
 
1. นางภัททิญา   ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวีณา   ชานอก
2. เด็กหญิงเกศินี   ทวีแสง
 
1. นางภัททิญา   ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตยชญ์   จานนอก
2. เด็กชายณัฐดนัย    วิเศษวงษ์
 
1. นางภัททิญา   ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายศดิศ   คงพันธ์รัตนา
2. เด็กชายอติชาติ   พรประสิทธิ์
 
1. นางสาวราตรี   จัตุรงค์
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา   กองทองนอก
2. เด็กชายธวัช   แสนธนู
 
1. นางภัททิญา   ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์   แซ่ตัน
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   อนุมาตย์
3. เด็กหญิงนรีรัตน์   บุญยเพ็ญ
 
1. นางภัททิญา   ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
 
24 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประติภา   ฉิมพาลี
2. เด็กชายพายุ   ภูมิแกดำ
3. เด็กหญิงพิมประไพ    ไชยสง
4. เด็กหญิงสุจิตรา   กิ่งนอก
5. เด็กหญิงอรพิม   ชานอก
 
1. นางสาวพรสวรรค์   จันดา
2. นางสาวเบญจมาศ   พรประสิทธิ์
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายจิรภัทร   เหลื่อมนอก
2. เด็กชายธีรภัทร   จันสิมมา.
3. เด็กชายภิติภูมิ   บุตรชานนท์.
4. เด็กชายอภิวัฒน์   ล้วนกลาง.
5. เด็กชายอภิวัฒน์   แต้มด่านกลาง
6. เด็กชายอัมรินทร์   บำรุงนา
 
1. นายวรวุฒิ   โกสุม
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยพฤกษ์   เชื่อมขุนทด
2. เด็กหญิงฌณัฐดา   ดอกบัว
3. เด็กชายธนวัฒน์   จันทฮุย.
4. เด็กชายธวัช   แสนธนู
5. เด็กชายปริญญา   บัวสีกา
6. เด็กชายพีรพัฒน์   ใหญ่นอก
7. เด็กหญิงวริศรา   พิมพ์ใหม่
8. เด็กหญิงสิรินยา   ชานอก
 
1. นางสาวเบญจมาศ   พรประสิทธิ์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยชนะ   พระภักตร์
2. เด็กชายอาทิตย์    เจริยทัพ
 
1. นางสาวพรสววรค์   จันดา
2. นางสาวเบญจมาศ   พรประสิทธิ์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยพิม   พรสิทธิ์
2. เด็กหญิงภัทรสุดา   ภาแกดำ
 
1. นางสาวพรสววรค์   จันดา
2. นางสาวเบญจมาศ   พรประสิทธิ์
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา   โอรสรัมย์
2. เด็กชายวายุ   เสนีนันท์
 
1. นางทัศพร   ป้อมไทย
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิรินณา   จำปาทอง
2. เด็กหญิงเกศยามนต์   บุตรชานนท์
 
1. นางทัศพร   ป้อมไทย
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพายุ   ภูมิแกดำ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   แก้วประจุ
 
1. นางสาวจารุวรรณ   แสงสุมาศ
2. นางสาวราตรี   จัตุรงค์
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวราภรณ์   ชัยสงค์
2. เด็กหญิงศิริลักษฌ์    ปักเขตานัง
 
1. นางสาวจารุวรรณ   แสงสุมาศ
2. นางสาวราตรี   จัตุรงค์
 
33 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 15 1. เด็กหญิงดรุณี   ชนะชัย
2. เด็กหญิงวรางคณา   กองทองนอก
3. เด็กหญิงอาทิตยา   ชมชะนัด
 
1. นางฌานิกา   สารประดิษฐ์
2. นางสาวพัทธนันท์   ดงเทียมศรี