สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   กรวยสวัสดิ์
2. เด็กชายนทีธร   ประจิตร
 
1. นายศุภวัฒน์   ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงกวินธิดา    ประมูล
2. เด็กหญิงวิชุดา   โชคโปรด
 
1. นางสาวจุไรรัตน์   มาตรวังแสง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงจนิศา   พานิชย์ศิริ
2. เด็กหญิงนันทนา   ประเสริฐกุล
3. เด็กหญิงพรรณพฤกษา   โพระเดา
4. เด็กหญิงพัชชา   คำพันธ์
5. เด็กหญิงวราภรณ์   ชัยสงค์
6. เด็กหญิงสศิธร   อนุอินทร์
7. เด็กหญิงสุดารัตน์   ปังกระโทก
8. เด็กหญิงสุพัตรา   เป้าไธสง
9. เด็กหญิงสุภาวดี   ปุผาโล
10. เด็กหญิงเพชรชรา    ผลึกรุ่งโรจน์
 
1. นางอรทัย   วงศ์หิรัญกรชัย
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหชัย   แจ้งไพร
2. เด็กชายไกรวิทย์   ศรีบุญเรือง
 
1. นายวิทยา   พรประสิทธิ์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายกลวัชร   สุริยจันทร์
2. เด็กชายวิวิธชัย    ใจเที่ยง
 
1. นางภัททิญา   ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายศดิศ   คงพันธ์รัตนา
2. เด็กชายอติชาติ   พรประสิทธิ์
 
1. นางสาวราตรี   จัตุรงค์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิรินณา   จำปาทอง
2. เด็กหญิงเกศยามนต์   บุตรชานนท์
 
1. นางทัศพร   ป้อมไทย
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพายุ   ภูมิแกดำ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   แก้วประจุ
 
1. นางสาวจารุวรรณ   แสงสุมาศ
2. นางสาวราตรี   จัตุรงค์