สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามเวียน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงอรวรรณษา    รานอก
 
1. นางสาวโชติกา   จิตรสังคม
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41.5 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงจิรวรรรณ   เสตา
2. เด็กหญิงศศิธร   ข้องนอก
3. เด็กหญิงสุพัตรา   ลาภใหญ่
 
1. นายไพศาล   เศวตพงษ์ไพโรจน์