สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 17 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   โสมาศรี
 
1. นางสาวสุธาสินี   ศรีตระกูล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายธีรพัฒน์   คงกระพันธ์
2. เด็กหญิงวรรณภา   เทพนอก
 
1. นางสาวสุธาสินี   ศรีตระกูล
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กชายสุชาติ   สินโพธิ์
 
1. นางปทุมวัน   คงมี
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 4   1. นางปทุมวัน   คงมี
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายทศพล   แสงดารา
2. เด็กชายทินกร   ลัดนอก
3. เด็กชายสุทธิพงศ์   ป้องสนาม
 
1. นางดวงจันทร์   อินทจร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริศรา   เวรุวรรโณ
 
1. นางสาวจิราพร   ประพิณ