สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84.67 ทอง 12 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สำโลงลุน
2. เด็กชายกฤษณะวัฒน์   แก้วมณี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   สืบนุช
 
1. นางสุวิมล   ประจงจิตร
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงปรารถนา   รานอก
 
1. นางสุวิมล   ประจงจิตร
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงสายไหม   นิลโท
2. เด็กหญิงอรุณกมล   โพธิ์นอก
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ลาดนอก
 
1. นางสุวิมล   ประจงจิตร
2. นางหอมจันทร์   กาวไธสง