สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐพร   ร่าเริง
 
1. นางนันทิมา   เหลื่อมนอก
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์   บุญปราการ
 
1. นางศิริทรัพย์   ขาวดี
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพัทธาภรณ์   หาญนอก
 
1. นายประดิษฐ์   เหลื่อมนอก
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์   กุศลคุ้ม
2. เด็กหญิงชนิดา   ทานอก
3. เด็กหญิงอรรถวดี   โหมดนอก
 
1. นางสุดากาญจน์   สุภเดช
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติกัลยา   โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงญานิศา   ขอนโคกสูง
3. เด็กหญิงทิพธัญญา   นนท์นอก
4. เด็กหญิงนิราวัน    กุลนอก
5. เด็กหญิงปัญจพร   กำลังเหลือ
6. เด็กชายยุทธศาสตร์   แท่นนอก
7. เด็กชายสญชัย   แก้วเมือง
8. เด็กชายสนธยา   บุญสงค์
9. เด็กหญิงสุดารัตน์   เพียนอก
10. เด็กหญิงสุนีอร   ทองคำ
11. เด็กหญิงสุพรรษา    ผงนอก
12. เด็กหญิงสุวรรณี   มีเพชร
13. เด็กหญิงอรฤทัย    เทศนอก
14. เด็กหญิงอาทิตยา    เลขนอก
15. เด็กหญิงอารยา   รานอก
 
1. นางราตรี   เลขาโชค
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   แสนวงษ์
2. เด็กหญิงชนนิกานต์   เจริญภูมิ
 
1. นางจารุนันท์   วิทยานุวัฒน์
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   1. นางครองสุข   เสริมเปล่งศรี
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  กวดนอก
2. เด็กชายภานุเดช  เทศนอก
3. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ลายนอก
 
 
9 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายบัณฑิต   อือนอก
2. เด็กชายภัทราวุธ   หาญนอก
3. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ   ลายนอก
 
1. นายเกรียงศักดิ์   บำรุงนอก
 
10 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวต ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   แก้วพวง
 
1. นายสมุทร   หมั่นกิจ
 
11 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรายุทธ   เหล่าภักดี
 
1. นายสมุทร   หมั่นกิจ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิตรารัตน์   ทานอก
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   วอนอก
3. เด็กหญิงทรรศญานีย์   อาพัดนอก
4. เด็กหญิงธีรกานต์   เพ็งนอก
5. เด็กหญิงพัชรี   พรานกลาง
6. เด็กหญิงภัทร์ธระพร   เพียนอก
 
1. นางครองสุข   เสริมเปล่งศรี
2. นางวันเพ็ญ   เพลียนอก
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร   ยอดญาติไทย
2. เด็กหญิงมัชฌิมา   พันธุ์เจริญ
3. เด็กหญิงศรินยา   เหลื่อมสีจันทร์
 
1. นางครองสุข   เสริมเปล่งศรี
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายธนพงษ์   เทศนอก
2. เด็กชายธนพัฒน์   วอนอก
3. เด็กชายธวัชชัย   ทุยไธสง
 
1. นายเกรียงศักดิ์   บำรุงนอก
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์   ปราบนอก
2. เด็กหญิงนันทวรรณ   ไกรอ่ำ
3. เด็กหญิงปนัดดา   เทศนอก
 
1. นางครองสุข   เสริมเปล่งศรี
2. นางสาววงศ์เดือน   น้อยเภา
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติพงษ์   ทานอก
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์   ชอบรัก
3. เด็กหญิงสุพรรณษา   ดาราคำ
 
1. นางครองสุข   เสริมเปล่งศรี
 
17 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพุทธรักษา   เหลืองวันทา
 
1. นางพิสมัย   เลาวัณย์ศิริ
 
18 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุวิชชา   ดาวโคกสูง
 
1. นางพิสมัย   เลาวัณย์ศิริ
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงชญานันท์   สบายใจ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ขอสูงเนิน
3. เด็กหญิงศิริญากร   ดาพัวพันธุ์
 
1. นางกาญจนา   เหลื่อมสีจันทร์
 
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงปาลิตา   บำรุงนอก
2. เด็กหญิงมณฑิตา    การนอก
3. เด็กหญิงเกวลี   แจ้งไพร
 
1. นางสาวนรมน   กุลชัย