สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(บ้านเหลื่อม) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กหญิงกิดาการ   วิเศษขลา
 
1. นางภัทรา   โพธิ์นอก
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงธรรมจิตรา   พันธ์นาเหนือ
2. เด็กหญิงนิรมล   ทองวิไล
 
1. นางมนตอมร   บุตรกันหา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร   พรมวรรณ์
2. เด็กหญิงกรลภัส   เดชหวังกลาง
3. เด็กหญิงช่อทิพย์    มงคลกิจ
4. เด็กหญิงธนาภรณ์   นอกพุดซา
5. เด็กหญิงนริศรา   หวังแอบกลาง
 
1. นายปกรณ์   นวนกลาง
2. นายพิเชษฐ์   เลิกชัยภูมิ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 20 1. เด็กหญิงพรณภา   ศรีธรรม
2. เด็กชายอาทิตย์   ผลสันเทียะ
 
1. นางทองสุข   ประพันธ์อนุรักษ์
2. นายปกรณ์   นวนกลาง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   ทองนอก
2. เด็กหญิงชลดา   แสนกลาง
3. เด็กหญิงสุกัญญา   ป่าตาล
 
1. นางสาวนพมาศ   เสริมศรี
2. นางสาวมนตอมร   บุตรกันหา
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงสุรางคณา   จันทบุรี
 
1. นางภัทรา   โพธิ์นอก
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงเนตรชนก   ปะตังพะรัง
2. เด็กชายเพชรกวี   นิลสง่า
 
1. นางสาวนพมาศ   เสริมศรี
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายคุณากร   ก่องนอก
2. เด็กชายพิทวัส   พินนอก
 
1. นางสาวนพมาศ   เสริมศรี
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรัญญา   หวังฟังกลาง
2. เด็กหญิงอาทิตยา   เทศรุ่งเรือง
 
1. นางสาวนพมาศ   เสริมศรี
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงรัชนีกร   มุ่งยอดกลาง
2. เด็กหญิงวชิรภรณ์   ชำนาญสิงห์
 
1. นางสาวนพมาศ   เสริมศรี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงเกวลี   ประพันธ์อนุรักษ์
 
1. นางสาวมนตอมร   บุตรกันหา
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายฉัตรพงษ์   อินปรางค์
2. เด็กชายณภัทร   บางชงโค
3. เด็กชายดนุพร   โกสุม
4. เด็กชายทิตติชัย   เสือกล้า
5. เด็กชายทินกร   โพธิ์นอก
6. เด็กชายสุวิทย์   กาลาภ
 
1. นายพิเซษฐ์   เลิกชัยภูมิ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   เพ็ชรนอก
2. เด็กหญิงสุชาดา   ขอใหญ่กลาง
3. เด็กหญิงอินธิราทิพย์   ขอใหญ่กลาง
 
1. นางสาวมนตอมร   บุตรกันหา
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงอุษามณีย์   บุญเกิด
 
1. นางทองสุข   ประพันธ์อนุรักษ์