สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(บ้านเหลื่อม) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร   พรมวรรณ์
2. เด็กหญิงกรลภัส   เดชหวังกลาง
3. เด็กหญิงช่อทิพย์    มงคลกิจ
4. เด็กหญิงธนาภรณ์   นอกพุดซา
5. เด็กหญิงนริศรา   หวังแอบกลาง
 
1. นายปกรณ์   นวนกลาง
2. นายพิเชษฐ์   เลิกชัยภูมิ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงเนตรชนก   ปะตังพะรัง
2. เด็กชายเพชรกวี   นิลสง่า
 
1. นางสาวนพมาศ   เสริมศรี
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายคุณากร   ก่องนอก
2. เด็กชายพิทวัส   พินนอก
 
1. นางสาวนพมาศ   เสริมศรี
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงรัชนีกร   มุ่งยอดกลาง
2. เด็กหญิงวชิรภรณ์   ชำนาญสิงห์
 
1. นางสาวนพมาศ   เสริมศรี