สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(บ้านเหลื่อม) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 20 1. เด็กหญิงพรณภา   ศรีธรรม
2. เด็กชายอาทิตย์   ผลสันเทียะ
 
1. นางทองสุข   ประพันธ์อนุรักษ์
2. นายปกรณ์   นวนกลาง
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงสุรางคณา   จันทบุรี
 
1. นางภัทรา   โพธิ์นอก
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรัญญา   หวังฟังกลาง
2. เด็กหญิงอาทิตยา   เทศรุ่งเรือง
 
1. นางสาวนพมาศ   เสริมศรี
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายฉัตรพงษ์   อินปรางค์
2. เด็กชายณภัทร   บางชงโค
3. เด็กชายดนุพร   โกสุม
4. เด็กชายทิตติชัย   เสือกล้า
5. เด็กชายทินกร   โพธิ์นอก
6. เด็กชายสุวิทย์   กาลาภ
 
1. นายพิเซษฐ์   เลิกชัยภูมิ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   เพ็ชรนอก
2. เด็กหญิงสุชาดา   ขอใหญ่กลาง
3. เด็กหญิงอินธิราทิพย์   ขอใหญ่กลาง
 
1. นางสาวมนตอมร   บุตรกันหา