สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(บ้านเหลื่อม) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงธรรมจิตรา   พันธ์นาเหนือ
2. เด็กหญิงนิรมล   ทองวิไล
 
1. นางมนตอมร   บุตรกันหา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   ทองนอก
2. เด็กหญิงชลดา   แสนกลาง
3. เด็กหญิงสุกัญญา   ป่าตาล
 
1. นางสาวนพมาศ   เสริมศรี
2. นางสาวมนตอมร   บุตรกันหา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงเกวลี   ประพันธ์อนุรักษ์
 
1. นางสาวมนตอมร   บุตรกันหา
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงอุษามณีย์   บุญเกิด
 
1. นางทองสุข   ประพันธ์อนุรักษ์