สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.67 ทอง 13 1. เด็กหญิงนุชนภา   ระหายนอก
 
1. นางพชรกิตกิโฉม   โฮมสูงเนิน
 
2 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายชัยมงคล   เสนีวงศ์
2. เด็กชายนวพล   สำราญสุข
3. เด็กชายพงศกร   นาดา
4. เด็กหญิงพรรณิกรณ์   เขียวตั้ง
5. เด็กชายภูธเนศ   ศรีเสน
6. เด็กหญิงมนัญญา   น้อยระแหง
7. เด็กหญิงมัทนา   อาดำ
8. เด็กชายวัชรากร   ปะวะภูตา
9. เด็กหญิงวิจิตร   เฉลิมศิริ
10. เด็กหญิงสุชิตา   โนนจันทร์
 
1. นางสาวภัทรจิตร   ภัทรบูรณ์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   พลซ้าย
2. เด็กหญิงนพสร   ตุใยรัมย์
3. เด็กหญิงอทิตยา   ปานสาลี
 
1. นางพชรกิตติฉม   โฮมสูงเนิน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิชิตชัย   แสงใสแก้ว
 
1. นางพชรกิตติโฉม   โฮมสูงเนิน