สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนเปล้า สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พรมแสง
2. เด็กหญิงนวรัตน์   โพธิ์นอก
3. เด็กหญิงอาทิตยา   โพธิ์นอก
 
1. นางนันทพร    สมพล
2. นางสาวรัตนาพร   ดวงทำมา
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรัญญา   สว่างกุล
2. เด็กหญิงสงกรานต์   เขียนแก้ว
3. เด็กหญิงไพลิน   แพงย้อย
 
1. นางนันทพร   สมพล
2. นางสาวรัตนาพร   ดวงทำมา
 
3 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์มณี   ระหาญนอก
 
1. นายมนต์เสน่ห์   แสนโคตร
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายอดิเทพ   ละออสุวรรณ
 
1. นายวิทูรย์   ดีสะอาด
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงตะวันฉาย   ปลั่งกลาง
 
1. นายวิทูรย์    ดีสะอาด
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนารดี   คุ้มมือ
2. เด็กชายอานนท์   ลินลา
 
1. นายมนต์เสน่ห์   แสนโคตร