สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กชายธนพล   โพธิ์นอก
 
1. นางดนยา   กว้างนอก
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประมงกุฎ   รุ่งแจ้งรัมย์
 
1. นางดนยา   กว้างนอก