สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสีสุก สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารียา   เลิกนอก
 
1. นางศุลี   ศิลา
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์   หารี
 
1. นางจรัส   จันทร์แจ้ง
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายต่อศักดิ์   นักรบ
2. เด็กชายธงไท   จักรชัย
 
1. นางสัมผัส   หมั่นนอก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกชนิภา   ศรีโคตร
2. เด็กหญิงกรพินธ์   ประเข
3. เด็กหญิงฐิตาภา    วงศ์ศรี
4. เด็กหญิงประภาพรรณ   จันโทศรี
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   กัมปนาวราวรรณ
 
1. นางกาหลง   ทวีภูมิ
2. นายสมบัติ   เลิกนอก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงนริสรา   มณีรัตน์
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์   อาวุธนอก
3. เด็กชายสิทธิชัย   คุธนอก
4. เด็กหญิงสุภัคกัญญา   โสมห้า
5. เด็กหญิงอภิญญา   เหมือนวงค์
 
1. นางศุลี   ศิลา
2. นางสัมผัส   หมั่นนอก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงนุชรัตน์   จำนงค์ศิลป์
2. เด็กชายบัญชา   กองเกิด
3. เด็กชายภัทราวุธ   เลิศนอก
4. เด็กหญิงรัตติกาล   ถนอมวงษ์
5. เด็กหญิงอังสิริ   ยางเครือ
 
1. นางสัมผัส   หมั่นนอก
2. นายเชาวลิตร   รุ้งพิมาย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกรรณิกา   กองไธสง
2. เด็กหญิงกัญญาภรณ์   เลิกนอก
3. เด็กหญิงนภาวรรณ   พิมพันธ์
4. เด็กหญิงนุชรัตน์   จำนงค์ศิลป์
5. เด็กหญิงปิยวรรณ   ขันชัยภูมิ
6. เด็กหญิงพรนรินทร์   สุพรรณนอก
7. เด็กหญิงรัตติยา   เลิศนอก
8. เด็กหญิงรุจิรา   อาวุธนอก
9. เด็กหญิงรุ่งรวี   ชำนาญศึก
10. เด็กหญิงสุปราณี   ชัยนอก
 
1. นางศุลี   ศิลา
2. นายสมบัติ   เลิกนอก
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันทิชา   เลิกนอก
2. เด็กหญิงปาลิดา   เงินอุดม
3. เด็กหญิงอรอนงค์    ประจันทะศรี
 
1. นางสัมผัส   หมั่นนอก
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์   เลขนอก
2. เด็กหญิงเพ็ญนภาพร   เลิกนอก
 
1. นางจีระนันท์   จำนงค์ศิลป์
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงกชามาส   เลิกนอก
 
1. นายสงคราม   สุมารินทร์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุทธ   เฉลี่ยกลาง
2. เด็กชายธีรพงษ์   โคตรมงคุณ
3. เด็กชายยุรนันท์   ศรีธรณ์
4. เด็กชายอนุรักษ์   หมั่นกิจ
5. เด็กชายอนุลักษณ์   จงเทพ
6. เด็กชายอิสิวัสส์   แทนรินทร์
 
1. นางกาหลง   ทวีภูมิ
2. นายบุญเพ็ง   แทนรินทร์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายครรพิสิษฐ์   ประจงบัว
2. เด็กชายจักรกฤษณ์   สาสิทธิ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   เลิกนอก
4. เด็กชายธนู   เลิกนอก
5. เด็กชายพรสยาม   จงเทพ
6. เด็กชายศุภโชค   เลิกนอก
 
1. นายสงคราม   สุมารินทร์
2. นายเชาวลิตร   รุ้งพิมาย