สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสีสุก สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์   หารี
 
1. นางจรัส   จันทร์แจ้ง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกรรณิกา   กองไธสง
2. เด็กหญิงกัญญาภรณ์   เลิกนอก
3. เด็กหญิงนภาวรรณ   พิมพันธ์
4. เด็กหญิงนุชรัตน์   จำนงค์ศิลป์
5. เด็กหญิงปิยวรรณ   ขันชัยภูมิ
6. เด็กหญิงพรนรินทร์   สุพรรณนอก
7. เด็กหญิงรัตติยา   เลิศนอก
8. เด็กหญิงรุจิรา   อาวุธนอก
9. เด็กหญิงรุ่งรวี   ชำนาญศึก
10. เด็กหญิงสุปราณี   ชัยนอก
 
1. นางศุลี   ศิลา
2. นายสมบัติ   เลิกนอก