สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวรรณิศา   กิตติกาขจร
 
1. นางชนากานต์   ภูริวัฒนสุข
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงกาญจนาพร   ปักเขตานัง
 
1. นางพฤษภาพร   คำราช
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปภาดา   ขอวางกลาง
 
1. นางวราภรณ์   หลายทวีวัฒน์
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชุติมาพร   พนมผา
2. เด็กหญิงฐิติยา   เหลาไตรพรม
3. เด็กหญิงศิรินภา   พันธ์แสง
 
1. นายสุภาพ    คำราช
2. นายไพโรจน์  ปิ่นแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 - - - 1. เด็กชายธวัชชัย  บทนอก
2. เด็กชายนันทวุฒิ  วิชาชาติ
 
1. นายสุรศักดิ์  จำชาติ
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนลพรรณ   สุดมี
2. เด็กหญิงนาตยา    ปะกังลำภู
3. เด็กชายยศพล   ทองหลง
 
1. นายอภิชาติ    เปรมศิริวงศ์
 
7 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   จันทร์เทวี
2. เด็กหญิงพนิดา   เหลาไตรพรม
3. เด็กหญิงลลิตา   ทองหลง
 
1. นายสุภาพ   คำราช
2. นายไพโรจน์  ปิ่นแก้ว
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัดระรี   แสงสว่าง
2. เด็กหญิงแพรพลอย   กลิ้งพะไล
 
1. นายสุนทร   ถนอมดำรงศักดิ์
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ชาลี
2. เด็กหญิงอาลีญา   ศิริเพ็ญโสภา
 
1. นายสุภาพ   คำราช
2. นายไพโรจน์  ปิ่นแก้ว
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสมิตา   ปวงปะชัง
 
1. นายสุรศักดิ์   จำชาติ
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายอดิศักดิ์   สิงห์ชอม
 
1. นายไพโรจน์    ปิ่นแก้ว
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายเกษม   ติณะรัตน์
 
1. นายสุภาพ   คำราช
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กชายชาติทนงค์   ศรินันท์
 
1. นายไพโรจน์   ปิ่นแก้ว
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายธนกฤต   บุญชาลี
 
1. นายกัญธเมษย์   เลิศอริยะกูล
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิชฌานันท์   ดาวเรือง
 
1. นางสาวจารุพรรณ   ชาวสวน
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัตร   สิงหาระโท
2. เด็กชายธีรภัทร   สืบดี
3. เด็กชายฤทธิพงศ์    ปะนิทานัง
 
1. นางวราภรณ์   หลายทวีวัฒน์
2. นายสุรศักดิ์   จำชาติ
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณธรรม   สุจริต
2. เด็กชายภูตะวัน   สาธุการันต์
3. เด็กชายสุทิวัฒ   เพียแก่นแก้ว
 
1. นายกัญธเมษย์   เลิศอริยะกูล
2. นางปวริศา  พิกุล
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤษกร   บุดสา
2. เด็กหญิงอารีรัตน์   แม้นจันทึก
 
1. นางปวริศา  พิกุล
2. นายสุรศักดิ์   จำชาติ
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิตติมา   จามิเคน
2. เด็กหญิงสุภาพร   เกิดทอง
 
1. นายกัญธเมษย์   เลิศอริยะกูล
2. นางวราภรณ์   หลายทวีวัฒน์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอัชราภา   ปักโกติโย
 
1. นางสายรุ้ง   ประทุมแสง
 
21 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ปะวะภา
 
1. นางสาวจารุพรรณ   ชาวสวน
 
22 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงแก้วมณี   ศรีนอก
 
1. นางสาวจารุพรรณ   ชาวสวน
 
23 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   สบายใจ
 
1. นางสาวจารุพรรณ   ชาวสวน
 
24 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวิทวัฒน์   บุตย์ศรี
 
1. นางสาวจารุพรรณ   ชาวสวน
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภาพร   นิ่มนวล
2. เด็กหญิงสิริยากร   ซาตัน
3. เด็กหญิงอรทัย   ธรรมลี
 
1. นางปวริศา  พิกุล
2. นางวราภรณ์   หลายทวีวัฒน์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงทิมาดา    มาศขาว
2. เด็กหญิงวริษฐา    จันคำ
 
1. นางสาวจารุพรรณ   ชาวสวน
2. นางสายรุ้ง  ประทุมแสง
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   ปานทอง
2. เด็กหญิงรุ่งนภาพร   แสวงนอก
 
1. นายกัญธเมษย์   เลิศอริยะกูล
2. นางวราภรณ์   หลายทวีวัฒน์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทิรา   ไหลหลั่ง
2. เด็กหญิงพรพิมล   สุดมี
 
1. นายกัญธเมษย์   เลิศอริยะกูล
2. นางปวริศา  พิกุล
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกอร   คำรัมย์
 
1. นางวราภรณ์   หลายทวีวัฒน์
 
30 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงสุพัตรา   เอกศิริ
 
1. นางสุรางค์   พิทักษ์วาปี