สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปภาดา   ขอวางกลาง
 
1. นางวราภรณ์   หลายทวีวัฒน์
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนลพรรณ   สุดมี
2. เด็กหญิงนาตยา    ปะกังลำภู
3. เด็กชายยศพล   ทองหลง
 
1. นายอภิชาติ    เปรมศิริวงศ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงแก้วมณี   ศรีนอก
 
1. นางสาวจารุพรรณ   ชาวสวน
 
4 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวิทวัฒน์   บุตย์ศรี
 
1. นางสาวจารุพรรณ   ชาวสวน