สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวรรณิศา   กิตติกาขจร
 
1. นางชนากานต์   ภูริวัฒนสุข
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอัชราภา   ปักโกติโย
 
1. นางสายรุ้ง   ประทุมแสง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   สบายใจ
 
1. นางสาวจารุพรรณ   ชาวสวน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงทิมาดา    มาศขาว
2. เด็กหญิงวริษฐา    จันคำ
 
1. นางสาวจารุพรรณ   ชาวสวน
2. นางสายรุ้ง  ประทุมแสง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   ปานทอง
2. เด็กหญิงรุ่งนภาพร   แสวงนอก
 
1. นายกัญธเมษย์   เลิศอริยะกูล
2. นางวราภรณ์   หลายทวีวัฒน์