สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงกาญจนาพร   ปักเขตานัง
 
1. นางพฤษภาพร   คำราช
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   จันทร์เทวี
2. เด็กหญิงพนิดา   เหลาไตรพรม
3. เด็กหญิงลลิตา   ทองหลง
 
1. นายสุภาพ   คำราช
2. นายไพโรจน์  ปิ่นแก้ว
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ชาลี
2. เด็กหญิงอาลีญา   ศิริเพ็ญโสภา
 
1. นายสุภาพ   คำราช
2. นายไพโรจน์  ปิ่นแก้ว
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิตติมา   จามิเคน
2. เด็กหญิงสุภาพร   เกิดทอง
 
1. นายกัญธเมษย์   เลิศอริยะกูล
2. นางวราภรณ์   หลายทวีวัฒน์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ปะวะภา
 
1. นางสาวจารุพรรณ   ชาวสวน