สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัดระรี   แสงสว่าง
2. เด็กหญิงแพรพลอย   กลิ้งพะไล
 
1. นายสุนทร   ถนอมดำรงศักดิ์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสมิตา   ปวงปะชัง
 
1. นายสุรศักดิ์   จำชาติ
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายอดิศักดิ์   สิงห์ชอม
 
1. นายไพโรจน์    ปิ่นแก้ว
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กชายชาติทนงค์   ศรินันท์
 
1. นายไพโรจน์   ปิ่นแก้ว
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายธนกฤต   บุญชาลี
 
1. นายกัญธเมษย์   เลิศอริยะกูล
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิชฌานันท์   ดาวเรือง
 
1. นางสาวจารุพรรณ   ชาวสวน
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัตร   สิงหาระโท
2. เด็กชายธีรภัทร   สืบดี
3. เด็กชายฤทธิพงศ์    ปะนิทานัง
 
1. นางวราภรณ์   หลายทวีวัฒน์
2. นายสุรศักดิ์   จำชาติ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณธรรม   สุจริต
2. เด็กชายภูตะวัน   สาธุการันต์
3. เด็กชายสุทิวัฒ   เพียแก่นแก้ว
 
1. นายกัญธเมษย์   เลิศอริยะกูล
2. นางปวริศา  พิกุล
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤษกร   บุดสา
2. เด็กหญิงอารีรัตน์   แม้นจันทึก
 
1. นางปวริศา  พิกุล
2. นายสุรศักดิ์   จำชาติ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภาพร   นิ่มนวล
2. เด็กหญิงสิริยากร   ซาตัน
3. เด็กหญิงอรทัย   ธรรมลี
 
1. นางปวริศา  พิกุล
2. นางวราภรณ์   หลายทวีวัฒน์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทิรา   ไหลหลั่ง
2. เด็กหญิงพรพิมล   สุดมี
 
1. นายกัญธเมษย์   เลิศอริยะกูล
2. นางปวริศา  พิกุล
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกอร   คำรัมย์
 
1. นางวราภรณ์   หลายทวีวัฒน์
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงสุพัตรา   เอกศิริ
 
1. นางสุรางค์   พิทักษ์วาปี