สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    หาญณรงค์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    พิมพ์รัตน์
3. เด็กหญิงชนัญชิตา   คำสิงห์นอก
4. เด็กหญิงณัฐญา   บุญพันธ์
5. เด็กชายณัฐวรรธน์   โทมี
6. เด็กชายธวัชชัย   บริสุทธิ์
7. เด็กหญิงนาวินี   แท่นนอก
8. เด็กหญิงประกายฝัน   นามวาท
9. เด็กชายภูชิต    บทนอก
10. เด็กหญิงวาริน    ทานอก
11. เด็กชายสรสิทธิ์   วอนอก
12. เด็กหญิงสุมิตรา    ทานอก
13. เด็กหญิงสโรชา   ในพิมาย
14. เด็กชายอภิสิทธิ์   พินนอก
15. เด็กชายอิทธิพัทธ    ละมุลนอก
 
1. นางวรรณกร   ศันสนียพันธุ์
 
2 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา   ประภาสา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จุลศรี
3. เด็กหญิงจันทภา    กรวดนอก
4. เด็กชายฐิธิเดช   ทุมนอก
5. เด็กหญิงณัฐรียา    บทนอก
6. เด็กชายธนพัฒน์   กุมพล
7. เด็กชายปรเมศ   บัวสำราญ
8. เด็กชายพงษ์บดิน   มัครมย์
9. เด็กหญิงพรชิตา   มัครมย์
10. เด็กหญิงพัชรพร    เลขนอก
11. เด็กหญิงพิชญา  พรมสุภาพ
12. เด็กชายพีรภัทร   ทับหัวหนอง
13. เด็กหญิงวนิดา    ทองล้ำ
14. เด็กชายวัฒนา   เลิศขุนทด
15. เด็กหญิงสาวลักษณ์   ปะมาคะโม
16. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   คำแก้ว
17. เด็กชายอดิศักดิ์   คำกอง
18. เด็กหญิงอธิชา   ยศมืด
19. เด็กชายอัศจรรย์   เชียงเครือ
20. เด็กชายโกวิทย์   ภาคอินทรีย์
 
1. นายขวัญชัย   ตะเคียน
2. นางขันทอง   ตะเคียน
3. นางวรรณกร   ศันสนียพันธุ์
4. นายวิรัตน์  ลิ้มประเสริฐ
5. นายหัตถ์  เปลี่ยนผึ้ง
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาวีณี   แท่นนอก
 
1. นางวรรณกร   ศันสนียพันธุ์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราดา   สีเนย์
 
1. นางวรรณกร   ศันสนียพันธุ์
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 7 1. เด็กชายกฤษณะ   บุญทัน
2. เด็กหญิงฟ้าใส   ประเสริฐวงษา
3. เด็กชายรัชชานนท์    การบรรจง
 
1. นางสุจิตรา   กระเดา
2. นางแสงเดือน   บทนอก
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงวาริน   หาญมะโน
2. เด็กชายศุภากร   จำนง
3. เด็กหญิงสุพัตรา   ลาดหนองขุ่น
 
1. นางสุจิตรา    กระเดา
2. นางแสงเดือน   บทนอก