สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกิตติวรา  บ้วนนอก
2. เด็กหญิงศิรินภา  มีสถาน
3. เด็กหญิงสุพรรญา  แก้วไพฑูรย์
 
1. นายฉันทากร  มณีรัตน์
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงนลินี  บุญมา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  นึกชอบ
3. เด็กชายอำนาจ  ลอยนอก
 
1. นายฉันทากร  มณีรัตน์
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงรัชนีกร  พันลา
 
1. นางวิลาวัณย์   เพียนอก