สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงนนทิชา   ไชยมุงคุณ
2. เด็กหญิงปิยพัฒน์   ถาวงกลาง
3. เด็กหญิงรินรดา   ปล้งทองคำ
 
1. นางจิตราวรรณ   สุโพธิ์
2. นางสาวนันทนีย์   มงคลบุญไพศาล
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายคฑาวุธ   ประทุมศรี
2. เด็กหญิงวริศรา   สายน้ำ
3. เด็กชายโฆษิต    พลดงนอก
 
1. นางจิตราวรรณ   สุโพธิ์
2. นางสาวนันทนีย์   มงคลบุญไพศาล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แปงกันทะ
2. เด็กชายสุริยน  ศีรษะนอก
 
1. นางสาววรัญญา  จำปามูล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 - - - 1. เด็กชายธวัชชัย  บุญช่วย
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาววรัญญา  จำปามูล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 - - - 1. เด็กชายคฑาวุธ  ประทุมศรี
2. เด็กชายสืบศักดิ์  เศษอัน
 
1. นางสาววรัญญา  จำปามูล
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ติ้นชัยภูมิ
2. เด็กหญิงนัทกานต์   แต่งเมือง
3. เด็กชายสุธี   เลิกนอก
 
1. นางกนกทรรศน์   โตนชัยภูมิ
2. นางเสาวนิตย์   ศรีวงษา
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงพิมพ์กานต์   เลิกนอก
 
1. นางสาวนันทนีย์  มงคลบุญไพศาล
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายธนวัฒน์   เสียงล้ำ
2. เด็กชายสิรวิชญ์   ปล้องทองคำ
 
1. นางสาววรัญญา   จำปามูล
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   โกสุม
2. เด็กชายจีระพงษ์   เจนขบวน
3. เด็กชายตะวัน   ค่ำคูณ
 
1. นางจิตราวรรณ   สุโพธิ์
2. นางอุษาวดี   วัชรคุปต์