สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายคฑาวุธ   ประทุมศรี
2. เด็กหญิงวริศรา   สายน้ำ
3. เด็กชายโฆษิต    พลดงนอก
 
1. นางจิตราวรรณ   สุโพธิ์
2. นางสาวนันทนีย์   มงคลบุญไพศาล
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายธนวัฒน์   เสียงล้ำ
2. เด็กชายสิรวิชญ์   ปล้องทองคำ
 
1. นางสาววรัญญา   จำปามูล
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   โกสุม
2. เด็กชายจีระพงษ์   เจนขบวน
3. เด็กชายตะวัน   ค่ำคูณ
 
1. นางจิตราวรรณ   สุโพธิ์
2. นางอุษาวดี   วัชรคุปต์