สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุภาวดี    โหมดนอก
 
1. นางเพ็ญจันทร์   เกิดโมลี
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    ชัยวงศ์
 
1. นางเพ็ญจันทร์   เกิดโมลี
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงดุจเบญจรงค์   ดงวัง
 
1. นางณัฐยา   คำตา
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายภูริวัฒน์   แสนสุข
 
1. นางสุภาภรณ์   จิตเจริญ
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกิตติกากาญจ์   จันทร์กลางเดือน
 
1. นางอรุณรักษ์   มูลไพร
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    จ่าทา
2. เด็กชายวิษณุ   วันสา
3. เด็กหญิงอุษณีย์    สีชื่น
 
1. นายนิพนธ์  วิลุน
2. นางอรุณรักษ์   มูลไพร
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงประภัสสร    วันสา
 
1. นางอรุณรักษ์   มูลไพร
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุพงษ์   ภักดีดำรงรัตน์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   แสนศรี
3. เด็กชายสิทธิชัย   ปุริมาโน
 
1. นางกาญจนา   ทองแผ่น
2. นายธณัฐชัย   สุขสมร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 17 1. เด็กหญิงจีรนันท์   จันทร์ขอนแก่น
 
1. นางณัฐยา    คำตา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงดรีม    วันสา
2. เด็กชายบูรพา    หาญนอก
 
1. นางณัฐยา   คำตา
2. นางสาวนิตยา    ฮะยงยุทธ
 
11 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายปริญญา   สิงขรอาจ
2. เด็กชายวัชรินทร์    ปัดทุม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ธุรทำ
 
1. นางทุมมี    ทิพย์วงศา
2. นางเอมอร    ปัทมสีแก้ว
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายธวัชชัย   ทานทอด
 
1. นางอรุณรักษ์    มูลไพร
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายวิชชุดา   ขุนเรศ
 
1. นางอรุณรักษ์   มูลไพร
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรภิลาภ   พิมพ์แผลง
 
1. นางอรุณรักษ์   มูลไพร
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรภิลาภ    พิมพ์แผลง
 
1. นางอรุณรักษ์   มูลไพร
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงจิฬาภรณ์   วันสา
2. เด็กหญิงศิริมา   สินทบ
3. เด็กหญิงอภิญญา    ธุรทำ
 
1. นางหนูเพียร   ยอดดี
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายกฤตนัย   แสงกิจ
2. เด็กชายวัฒนา   นามบุญลือ
3. เด็กชายอดิศร   สาสิม
 
1. นางกาญจนา   ทองแผ่น
2. นางเอมอร   ปัทมสีแก้ว
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายขรรค์ชัย   ปลื้มสุด
2. เด็กชายศตวรรษ    ภักดีดำรงรัตน์
 
1. นายสมศักดิ์    พันธ์วิริยากุล
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.3 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    พันธ์ชมภู
2. เด็กชายเศรษฐวัฒน์   พิเศษ
3. เด็กชายไชยา   ปัตตังเวสา
 
1. นางสาวกิตติภรณ์    ปะติเพนัง
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกมลวัชร    วันสา
2. เด็กชายสิทธชัย   ปุริมาโน
 
1. นายนิพนธ์   วิลุน
 
21 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพรรณทิพย์ภัทร์   ปัดทุม
 
1. นางสุภาภรณ์   จิตเจริญ
 
22 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพรทิพย์   ไปปอด
 
1. นางสาวกิตติภรณ์   ปะติเพนัง
 
23 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริยากร   มีธรรม
 
1. นางสาวกิตติภรณ์   ปะติเพนัง
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑    
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ    
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑