สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุภาวดี    โหมดนอก
 
1. นางเพ็ญจันทร์   เกิดโมลี
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายภูริวัฒน์   แสนสุข
 
1. นางสุภาภรณ์   จิตเจริญ
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกิตติกากาญจ์   จันทร์กลางเดือน
 
1. นางอรุณรักษ์   มูลไพร
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงประภัสสร    วันสา
 
1. นางอรุณรักษ์   มูลไพร