สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    จ่าทา
2. เด็กชายวิษณุ   วันสา
3. เด็กหญิงอุษณีย์    สีชื่น
 
1. นายนิพนธ์  วิลุน
2. นางอรุณรักษ์   มูลไพร
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายปริญญา   สิงขรอาจ
2. เด็กชายวัชรินทร์    ปัดทุม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ธุรทำ
 
1. นางทุมมี    ทิพย์วงศา
2. นางเอมอร    ปัทมสีแก้ว
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพรรณทิพย์ภัทร์   ปัดทุม
 
1. นางสุภาภรณ์   จิตเจริญ
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพรทิพย์   ไปปอด
 
1. นางสาวกิตติภรณ์   ปะติเพนัง