สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงดุจเบญจรงค์   ดงวัง
 
1. นางณัฐยา   คำตา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงจิฬาภรณ์   วันสา
2. เด็กหญิงศิริมา   สินทบ
3. เด็กหญิงอภิญญา    ธุรทำ
 
1. นางหนูเพียร   ยอดดี
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายกฤตนัย   แสงกิจ
2. เด็กชายวัฒนา   นามบุญลือ
3. เด็กชายอดิศร   สาสิม
 
1. นางกาญจนา   ทองแผ่น
2. นางเอมอร   ปัทมสีแก้ว
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายขรรค์ชัย   ปลื้มสุด
2. เด็กชายศตวรรษ    ภักดีดำรงรัตน์
 
1. นายสมศักดิ์    พันธ์วิริยากุล
 
5 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริยากร   มีธรรม
 
1. นางสาวกิตติภรณ์   ปะติเพนัง