สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    ชัยวงศ์
 
1. นางเพ็ญจันทร์   เกิดโมลี
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุพงษ์   ภักดีดำรงรัตน์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   แสนศรี
3. เด็กชายสิทธิชัย   ปุริมาโน
 
1. นางกาญจนา   ทองแผ่น
2. นายธณัฐชัย   สุขสมร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 17 1. เด็กหญิงจีรนันท์   จันทร์ขอนแก่น
 
1. นางณัฐยา    คำตา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงดรีม    วันสา
2. เด็กชายบูรพา    หาญนอก
 
1. นางณัฐยา   คำตา
2. นางสาวนิตยา    ฮะยงยุทธ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายธวัชชัย   ทานทอด
 
1. นางอรุณรักษ์    มูลไพร
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายวิชชุดา   ขุนเรศ
 
1. นางอรุณรักษ์   มูลไพร
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรภิลาภ   พิมพ์แผลง
 
1. นางอรุณรักษ์   มูลไพร
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรภิลาภ    พิมพ์แผลง
 
1. นางอรุณรักษ์   มูลไพร
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.3 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    พันธ์ชมภู
2. เด็กชายเศรษฐวัฒน์   พิเศษ
3. เด็กชายไชยา   ปัตตังเวสา
 
1. นางสาวกิตติภรณ์    ปะติเพนัง
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑    
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ    
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑