สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง   ชมเชย
 
1. นายธิติภัณฑ์   ทิทำ
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิกา   บัวทอง
2. เด็กหญิงนุสบา   หงษ์พิพิธ
 
1. นายธิติภัณฑ์   ทิทำ
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงคัทลียา    ชัยนิคม
2. เด็กหญิงมนต์ทิพย์    การปลูก
3. เด็กหญิงสิริมา   สีกากุล
 
1. นายวิจิตร   วงษ์จริยะจรรยา
2. นายอิศรานุวัฒน์   วังหอม
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฏฐริตา   แสนจันทร์
2. เด็กหญิงศุภกรณ์   ทรัพย์วงษ์
3. เด็กหญิงเฉลิมพร   ซอนดอก
 
1. นางวาสนา   ปวงกลาง
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิภาพร   บุญศรี
2. นางสาวสุรีฉาย   กุญชร
3. เด็กหญิงอภิญญา   ทานาม
 
1. นางวาสนา   ปวงกลาง
2. นายอิศรานุวัฒน์   วังหอม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณรงฤทธิ์   แสนมา
2. นางสาวภารีดา   ชินลี
3. เด็กชายสมรักษ์   ดีนาจ
4. เด็กหญิงอรญา   วงษ์ชาลี
5. เด็กหญิงอรทัย   ดวงจันทโคด
 
1. นายสุทัศน์    วานนท์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรณัชชา   บุตรชานนท์
 
1. นายสุทัศน์    วานนท์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริพร   พิผ่วนนอก
 
1. นายสุทัศน์   วานนท์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงนภัสภรณ์   สูงโนนตาด
2. เด็กชายอนุวัฒน์   อนุธรสิน
 
1. นายสุทัศน์    วานนท์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญเรือน   ไปแดน
2. เด็กชายธีนะพัฒน์   อนุธรสิน
 
1. นายสุทัศน์    วานนท์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกาญจนา   พาหลง
2. นางสาวเบญจรัตน์   ศรีพั้ว
 
1. นายณัฐฎชัย   มาศรี
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. นายธวัชชัย   ปัดทุม
 
1. นายปรีชา   ผ่องสนาม
 
13 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 1. นายธีรธ์วัช    ใจเสมอ
 
1. นายปรีชา   ผ่องสนาม
 
14 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิวะ   ไชยนิคม
 
1. นายปรีชา    ผ่องสนาม
 
15 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวราวุธ    บุญมา
2. นายวิรัตน์   สีดาพาลี
3. นายเจตริน    ซาเกิม
 
1. นายปรีชา   ผ่องสนาม
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธ์   แสนมา
 
1. นายปรีชา   ผ่องสนาม
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเปรมมิกา    กวดนอก
 
1. นายปรีชา   ผ่องสนาม
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายบุญญพัฒน์   พันธรักษา
2. เด็กชายสรายุทธ   ปานจะอำ
 
1. นายอภิชน   บำรุงญาติ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายณรงฤทธิ์   แสนมา
 
1. นางสาวอำนวยพร   ประจิตร