สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฏฐริตา   แสนจันทร์
2. เด็กหญิงศุภกรณ์   ทรัพย์วงษ์
3. เด็กหญิงเฉลิมพร   ซอนดอก
 
1. นางวาสนา   ปวงกลาง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกาญจนา   พาหลง
2. นางสาวเบญจรัตน์   ศรีพั้ว
 
1. นายณัฐฎชัย   มาศรี
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเปรมมิกา    กวดนอก
 
1. นายปรีชา   ผ่องสนาม
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายบุญญพัฒน์   พันธรักษา
2. เด็กชายสรายุทธ   ปานจะอำ
 
1. นายอภิชน   บำรุงญาติ