สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงนภัสภรณ์   สูงโนนตาด
2. เด็กชายอนุวัฒน์   อนุธรสิน
 
1. นายสุทัศน์    วานนท์
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. นายธวัชชัย   ปัดทุม
 
1. นายปรีชา   ผ่องสนาม