สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง   ชมเชย
 
1. นายธิติภัณฑ์   ทิทำ
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิกา   บัวทอง
2. เด็กหญิงนุสบา   หงษ์พิพิธ
 
1. นายธิติภัณฑ์   ทิทำ
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงคัทลียา    ชัยนิคม
2. เด็กหญิงมนต์ทิพย์    การปลูก
3. เด็กหญิงสิริมา   สีกากุล
 
1. นายวิจิตร   วงษ์จริยะจรรยา
2. นายอิศรานุวัฒน์   วังหอม
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิภาพร   บุญศรี
2. นางสาวสุรีฉาย   กุญชร
3. เด็กหญิงอภิญญา   ทานาม
 
1. นางวาสนา   ปวงกลาง
2. นายอิศรานุวัฒน์   วังหอม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณรงฤทธิ์   แสนมา
2. นางสาวภารีดา   ชินลี
3. เด็กชายสมรักษ์   ดีนาจ
4. เด็กหญิงอรญา   วงษ์ชาลี
5. เด็กหญิงอรทัย   ดวงจันทโคด
 
1. นายสุทัศน์    วานนท์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรณัชชา   บุตรชานนท์
 
1. นายสุทัศน์    วานนท์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริพร   พิผ่วนนอก
 
1. นายสุทัศน์   วานนท์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญเรือน   ไปแดน
2. เด็กชายธีนะพัฒน์   อนุธรสิน
 
1. นายสุทัศน์    วานนท์
 
9 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิวะ   ไชยนิคม
 
1. นายปรีชา    ผ่องสนาม
 
10 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวราวุธ    บุญมา
2. นายวิรัตน์   สีดาพาลี
3. นายเจตริน    ซาเกิม
 
1. นายปรีชา   ผ่องสนาม
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธ์   แสนมา
 
1. นายปรีชา   ผ่องสนาม