สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสกสนวน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ฤทธิทิศ
2. เด็กชายธีรวัฒน์   ศรีโคตร
3. เด็กหญิงนิศารัตน์   จันทร์ภิรมย์
4. เด็กชายภราดร   ทองเปี่ยม
5. เด็กหญิงสุกัญญา   บุญอ่อน
 
1. นางจำลอง   ทองดีนอก
2. นางสงวน   สุขพอ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธรรณธร   ชำนาญศึก
2. เด็กชายพีรเดช   เลขนอก
3. เด็กหญิงมณีรัตน์   โชติรัตน์
4. เด็กชายศรายุทธ   บุญอ่อน
5. เด็กหญิงอภิภาวดี   สีสงัด
 
1. นางจำลอง   ทองดีนอก
2. นางสงวน   สุขพอ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงคำแก้ว   เวสานัง
2. เด็กหญิงภาวิณี   เอกรักษา
3. เด็กหญิงอาทิตยา   สุขกำเนิด
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์   จันภิรมย์
2. นายหอมจันทร์   จันภิรมย์