สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชนิดาพร  โพธิ์พันไม้
2. เด็กหญิงสิริยากร   พรมหญ้าคา
3. เด็กหญิงเมขลา  อุดมแก้ว
 
1. นางประกายกาญจน์  จรัสแสง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 - - - 1. เด็กชายสหัสวรรษ  น้อยปัญญา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เสนนอก
 
1. นางประกายกาญจน์   จรัสแสง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 - - - 1. เด็กชายกฤตสังคม  ชุมกว้าง
2. เด็กชายธวัชพงษ์  ปัดทุม
 
1. นางประกายกาญจน์  จรัสแสง
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 -    
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 -1 -    
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 -1 -    
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 12 1. เด็กชายสหรัฐ  เจริญทรัพย์อมร
2. เด็กหญิงอติกานต์  ใจภักดี
 
1. นางเบญจวรรณ  เมืองสองชั้น
2. นางสาวเพ็ญศิริ  แดนไธสง
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์ชัยภูมิ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ปัญญาชนะวงศ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เสนนอก
 
1. นางสาวกาจนวรรณ  ศิริวุฒิ
2. นางนุจิตรา  วรเชษฐ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ดีสกุลวงษ์
2. เด็กชายพีรภัทร  แก้วบุญจันทร์
 
1. นางเบญจวรรณ  เมืองสองชั้น
2. นางสาวเพ็ญศิริ  แดนไธสง
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 -    
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  ไงเกาะ
2. เด็กหญิงอภิญญา  ภูศรี
3. เด็กหญิงไพรินทร์  วงศ์ชาลี
 
1. นางนุจิตรา  วรเชษฐ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กองชนะ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สิมมะลีลาด
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  พลรัตน์
 
1. นางเชาวลี  จำปามูล
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์   กองชนะ
2. เด็กชายธีรยุทธ  ทองคำสวน
3. เด็กชายอนุรักษ์   ประธาน
 
1. นางนุจิตรา  วรเชษฐ
2. นางประกายกาญจน์   จรัสแสง
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กหญิงชนกสุดา   ฤทธิ์บุรี
2. เด็กหญิงนิดานุช  ไชยสงค์
3. เด็กชายวชิรวิทย์  วงษ์ชาลี
 
1. นางสาวกาญจนวรรณ  ศิริวุฒิ
2. นางนุจิตรา  วรเชษฐ
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายฐิติกร   สืบสิงห์
2. เด็กชายยุทธนา   ธุระธรรม
3. เด็กชายอนุรักษ์   ประธาน
 
1. นายนิพนธ์   วรเชษฐ
2. นางนุจิตรา   วรเชษฐ
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   กาดนอก
 
1. นางประกายกาญจน์   จรัสแสง
 
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงนิชาภา  พงษ์อุตทา
 
1. นางบุญช่วย  ม่วงเพชร