สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กองชนะ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สิมมะลีลาด
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  พลรัตน์
 
1. นางเชาวลี  จำปามูล