สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 12 1. เด็กชายสหรัฐ  เจริญทรัพย์อมร
2. เด็กหญิงอติกานต์  ใจภักดี
 
1. นางเบญจวรรณ  เมืองสองชั้น
2. นางสาวเพ็ญศิริ  แดนไธสง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ดีสกุลวงษ์
2. เด็กชายพีรภัทร  แก้วบุญจันทร์
 
1. นางเบญจวรรณ  เมืองสองชั้น
2. นางสาวเพ็ญศิริ  แดนไธสง