สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์ชัยภูมิ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ปัญญาชนะวงศ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เสนนอก
 
1. นางสาวกาจนวรรณ  ศิริวุฒิ
2. นางนุจิตรา  วรเชษฐ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  ไงเกาะ
2. เด็กหญิงอภิญญา  ภูศรี
3. เด็กหญิงไพรินทร์  วงศ์ชาลี
 
1. นางนุจิตรา  วรเชษฐ
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์   กองชนะ
2. เด็กชายธีรยุทธ  ทองคำสวน
3. เด็กชายอนุรักษ์   ประธาน
 
1. นางนุจิตรา  วรเชษฐ
2. นางประกายกาญจน์   จรัสแสง
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   กาดนอก
 
1. นางประกายกาญจน์   จรัสแสง
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงนิชาภา  พงษ์อุตทา
 
1. นางบุญช่วย  ม่วงเพชร