สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแค สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กหญิงรมิดา  ชัยเสนา
 
1. นายวิบาล  ทองจอก
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  แสงงาม
 
1. นางสนธยา  พิมล
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุทานิดา  ปัญญา
 
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงมณฑการ  จอดนอก
 
1. นายบุญเพ็ง  บุญจงรักษ์
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงมณฑการ  จอดนอก
2. เด็กหญิงอาภัสรา  พิมล
 
1. นายบุญเพ็ง  บุญจงรักษ์
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงเกษสุดา   สังข์ศิริ
 
1. นายไสว  พิมพล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทิมา  คำหาญพล
2. เด็กหญิงละมัย  สีลอด
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ทูโคกกรวด
4. เด็กหญิงสุรีพร  หวังประสบกลาง
5. เด็กหญิงเสาวนีย์  พันธ์ทองหล่อ
 
1. นายบุญเพ็ง  บุญจงรักษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงจันทิมา  คำหาญพล
2. เด็กหญิงจิดาภา  ปัตติ
3. เด็กหญิงนรีรัตน์  แสงงาม
4. เด็กหญิงปนัดดา  นาคเหนือ
5. เด็กหญิงพนิดา  หรีหร่อง
6. เด็กหญิงมณฑการ  จอดนอก
7. เด็กหญิงละมัย  สีลอด
8. เด็กหญิงวรุณยุพา  เสาสมภพ
9. เด็กหญิงสุรีพร  หวังประสบกลาง
10. เด็กหญิงเกษสุดา  สังข์ศิริ
 
1. นายบุญเพ็ง  บุญจงรักษ์
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์   พิมล
 
1. นายวิบาล  ทองจอก
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  นาคเหนือ
 
1. นายบุญเพ็ง  บุญจงรักษ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงมณฑการ  จอดนอก
 
1. นายบุญเพ็ง  บุญจงรักษ์